Cele Stowarzyszenia

 1. Upowszechnienie wiedzy o afazji czyli zaburzeniu mowy, powstałym w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy w dominującej półkuli mózgu i upośledzające proces mówienia lub rozumienia mowy, polegającym na ograniczeniu zdolności rozumienia komunikatów werbalnych oraz reguł ich tworzenia u człowieka, którzy uprzednio opanował te umiejętności,
 2. Rozpowszechnienie  wiedzy o   skutkach afazji w społeczeństwie, czynnikach powstania afazji głównie na skutek chorób takich jak: udar mózgowy, uszkodzenia mózgu,   uraz mózgu spowodowany wypadkiem lub guzem mózgu, zapobieganiu skutkom udaru jako głównego czynnika powstawania afazji,
 3. Działalność charytatywna przez pomoc w jakiekolwiek formie dorosłym osobom cierpiącym na afazję,
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – afatyków i tworzenie możliwości poprawy ich warunków życiowych,
 5. Pomoc i wsparcie rodzin osób cierpiących na afazję, pomoc w adaptacji chorego afatyka do nowych warunków życia,
 6. Promowanie idei wsparcia społecznego poprzez uwrażliwienie otocznia na problemy rehabilitacji chorych z afazją,
 7. Przeciwdziałanie izolacji osób cierpiących na afazję wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i społecznych,
 8. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz     wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 9. Zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
 10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 11. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.