KRS: 0000480202

Wspieramy dorosłe osoby z zaburzeniem mowy po udarze mózgu, wylewie, guzie mózgu, czy wypadku komunikacyjnym, którego wynikiem było uszkodzenie mózgu.

Kampania edukacyjno-informacyjna „Udar – liczy się każda minuta!”.

Kampania „Udar – liczy się każda minuta!” dotyczy jednego z głównych problemów zdrowotnych naszych czasów jakim są udary mózgu a jej celem jest objęcie mieszkańców Poznania działaniami edukacyjnymi w zakresie znajomości czynników ryzyka, profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru.

Udar mózgu to nagłe wystąpienie objawów spowodowanych zaburzeniem krążenia krwi w mózgu. Tylko znajomość objawów udaru mózgu i wiedza jak postępować w przypadku ich wystąpienia daje szansę na wczesne rozpoznanie wystąpienia choroby, podjęcie odpowiedniego leczenia i w efekcie ratowania życia i zdrowia chorych.

Każdy może doznać udaru mózgu, który jest stanem zagrażającym życiu. Osoba z objawami udaru mózgu wymaga bezwzględnie natychmiastowego przyjęcia do szpitala, najlepiej do oddziału udarowego.

Podczas działań kampanii będziemy uświadamiać mieszkańców Poznania jak szczególną rolę warunkującą przeżycie i możliwość odpowiedniego leczenia chorego z udarem mózgu spełnia czas od wystąpienia pierwszych jego objawów do dotarcia do specjalistycznego ośrodka udarowego. Czas na rozpoczęcie leczenia jest ograniczony, a szybkie podjęcie postępowania medycznego daje ci szanse na wyjście z choroby i uniknięcie trwałego inwalidztwa lub śmierci.

LICZY SIĘ KAZDA MINUTA – przyśpieszenie leczenia o 1 minutę to jeden dzień życia dłużej

Nie zwlekaj! Mózg nie poczeka!

Inauguracja kampanii odbędzie się on-line w Europejskim Dniu Profilaktyki Udarowej – 10 maja 2020 roku – na stronie internetowej i FB naszej Fundacji.

Organizatorem kampanii „Udar – liczy się każda minuta!” jest Fundacja PETRA senior, a jej partnerami są Fundacja Akceptacja oraz Stowarzyszenie Afazja.

Patronat merytoryczny nad kampanią objął Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Poznań oraz Magazyn MY60+

Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń kampanii na naszej stronie internetowej

www.fundacja.petra-senior.pl

oraz na FB

https://www.facebook.com/FundacjaPETRAsenior

Zapraszamy także do udziału w Quzie wiedzy o udarze mózgu, który już w niedzielę pojawi się na naszej stronie internetowej.

Zależy nam, aby kampania „Udar – liczy się każda minuta” dotarła do możliwe największej liczby osób . Zachęcamy wszystkich do pobierania materiałów edukacyjnych i udziału w quzie wiedzy o udarze mózgu. Prosimy także o udostępnianie informacji o kampanii oraz materiałów edukacyjnych. Istnieje także możliwość udostępnienia osobom zainteresowanym gotowych – wydrukowanych już materiałów edukacyjnych – plakatów i ulotek – oraz gadżetów promujących kampanię.

Planowane wydarzenia w ramach kampanii „Udar – liczy się każda minuta”

– inauguracja profilaktycznej kampanii edukacyjno- informacyjnej on-line w dniu 10 maja 2020 r.

– spotkanie z neurologiem oraz działania edukacyjne dla dzieci i rodzin z zakresu profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru realizowane w przestrzeni miejskiej Miasta Poznania,

– happening profilaktyczny oraz działania edukacyjne z zakresu profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru podczas Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych,

– warsztaty z neurologiem oraz inne działania edukacyjne z zakresu profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru dla seniorów podczas targów senioralnych Viva Seniorzy,

– warsztaty edukacyjno – profilaktyczne prowadzone przez neurologa dla seniorów z poznańskich Klubów Seniora, które nawiązywać będą do Światowego Dnia Udaru Mózgu, obchodzonego każdego roku w dniu 29 października.

Kampania „UDAR – liczy każda minuta” jest współfinansowana

ze środków budżetowych Miasta Poznania.

 

Projekt „Afatar – kompleksowa reintegracja osób z afazją” [RPWP.07.01.02-30-0173/18]

Stowarzyszenie AFAZJA (Panter wiodący Projektu), Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS (Partner Projekt) oraz Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS (Partner Projektu) realizuje projekt „Afatar – kompleksowa reintegracja osób z afazją”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do:  40 osób z afazją – zaburzeniem mowy spowodowanym organicznym uszkodzeniem mózgu  tj. po udarze mózgu, wylewie a także 20 opiekunów osób  z afazją,  zamieszkujących Poznań oraz powiat poznański.   W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 20 opiekunów osób z afazją (10 osób w każdej edycji).

Miejsce realizacji Projektu: Poznań oraz powiat poznański, gminy: Buk. Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu:

1) Wsparcie skierowane do bezpośrednich uczestników projektu, tj. osób z afazją:

a)  budowa Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, tj. spersonalizowanych ścieżek wsparcia w projekcie, uwzględniających specyficzne potrzeby i możliwości uczestnika/czki oraz określających trafne formy i optymalną sekwencję wsparcia w projekcie – dla 40 uczestników/czek projektu,

b)  stałe, systematyczne wsparcie i mentoring Trenera Aktywności – dla 40 uczestników/czek projektu,

c)  indywidualny Trening Psychokorekcyjny – dla 16 uczestników/czek projektu (średnio 10 godzin/osobę),

d) terapia neurologopedyczna/neuropsychologiczna– dla 40 uczestników/czek projektu (średnio 25 godzin/osobę),

e)  usprawnienie motoryczne – dla 20 uczestników/czek projektu (średnio 20 godzin/osobę).

f)  poradnictwo zawodowe dla – 40 uczestników/czek projektu (4 godziny/osobę),

g) kursy kompetencyjne/szkolenia zawodowe, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami- dla 10 uczestników/czek projektu-  płatne stypendia szkoleniowe.

2) Wsparcie skierowane do otoczenia uczestników projektu, tj. opiekunów osób z afazją:

a) indywidualny Trening Psychokorekcyjny – dla 16 opiekunów osób z afazją (średnio 10 godzin/osobę).

b) psychoedukacyjna Grupa Wsparcia –  dla 20 opiekunów osób z afazją.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej min. 40 dorosłych osób z afazją, niepełnosprawnych lub długotrwale chorych, zamieszkujących miasto Poznań i powiat poznański przez zastosowanie spersonalizowanych i kompleksowych instrumentów aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Ze wsparcia skorzysta również min. 20 opiekunów osób z afazją. 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczególnego dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja tj. wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty realizacji projektu – W wyniku realizacji projektu podniesiemy: samoocenę   uczestników/czek projektu  i motywację do pracy w kierunku pełnej inkluzji społecznej, zdolności komunikacyjne (mówienia, pisania i czytania), poziom funkcji poznawczych    (pamięci,koncentracji uwagi), poziom sprawności motorycznej  w kierunku samodzielności lokomocyjnej, zdolność do zatrudnienia.

Wartość projektu to: 387 437,50 zł

Dofinansowanie Projektu z EU: 329 321,87 zł

Biuro Projektu:

Zapraszamy do składania  formularzy rekrutacyjnych przez osoby z zaburzeniem mowy i ich opiekunów.

Stowarzyszenie „Afazja” ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, tel. 693295202, 724394919.

stowarzyszenie.afazja@o2.pl

Przed wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Biurem Projektu Stowarzyszenia „Afazja”.