Statut

„Jednolity tekst statutu
Stowarzyszenia „Afazja”

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Afazja” (zwane dalej Stowarzyszeniem), działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działa­nia.
 2. O udziale Stowarzyszenia w organizacjach, o których mowa w ust. 1 decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ  II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. upowszechnienie wiedzy o afazji czyli zaburzeniu mowy, powstałym w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy w dominującej półkuli mózgu i upośledzające proces mówienia lub rozumienia mowy, polegającym na ograniczeniu zdolności rozumienia komunikatów werbalnych oraz reguł ich tworzenia u człowieka, którzy uprzednio opanował te umiejętności,
 2.  rozpowszechnienie  wiedzy o   skutkach afazji w społeczeństwie, czynnikach powstania afazji głównie na skutek chorób takich jak: udar mózgowy, uszkodzenia mózgu,   uraz mózgu spowodowany wypadkiem lub guzem mózgu, zapobieganiu skutkom udaru jako głównego czynnika powstawania afazji,
 3. działalność charytatywna przez pomoc w jakiekolwiek formie dorosłym osobom  cierpiącym na afazję,
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – afatyków i tworzenie możliwości  poprawy ich warunków życiowych,
 5. pomoc i wsparcie rodzin osób cierpiących na afazję, pomoc w adaptacji chorego afatyka do nowych warunków życia,
 6. promowanie idei wsparcia społecznego poprzez uwrażliwienie otocznia na problemy rehabilitacji chorych z afazją,
 7. przeciwdziałanie izolacji osób cierpiących na afazję wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i społecznych,

7a).      pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz     wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 • zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
 •  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia  – dorosłych afatyków i ich rodzin,
 2. założenie własnej strony internetowej stanowiącej głos Stowarzyszenia w przestrzeni publicznej,
 3. współpracę z organami wykonawczymi administracji publicznej, w szczególności z organem samorządu terytorialnego, z miastem i jego jednostkami,
 4. współpracę z innymi organizacjami i podmiotami realizującymi podobne cele,
 5. założenie grupy wsparcia osób cierpiących na afazję,
 6. inicjowanie i podejmowanie społecznych działań związanych z realizacją celów określonych powyżej,
 7. organizowanie kampanii informacyjnych w mediach,
 8. organizowanie spotkań i konferencji,
 9. wydawanie różnego rodzaju informatorów oraz ulotek (non profit), 
 10. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 6 a

W obrębie swoich celów statutowych i sposobów ich realizacji, Stowarzyszenie prowadzi  następujące rodzaje nieodpłatnej działalność pożytku publicznego, przedmiotem nieodpłatnej działalności Stowarzyszenie jako organizacji pożytku publicznego jest:

1. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana./kod PKD 86.90.E/- grupowe spotkania specjalistyczne, neurologopedyczne, psychologiczne, (warsztaty rehabilitacyjne) wspomagające proces terapeutyczny z osobą niepełnosprawną – osobą cierpiącą na afazję,

–  prowadzenie  psychoterapii dla opiekunów osób z afazją.

2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 /kod PKD 88.99.Z/

– prowadzenie i organizowanie  działalności klubu afatyka,  założenie grupy wsparcia osób opiekunów osób cierpiących na afazję,

– przeciwdziałanie izolacji osób cierpiących na afazję wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i społecznych, włączanie ich w procesy społeczne.

3. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

/kod PKD 94.99.Z/

–  zwiększenie uczestnictwa osób z afazją i ich opiekunów w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym,  aktywność  społeczną,  kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

– organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących afatyków jako osoby  niepełnosprawne,

– założenie własnej strony internetowej stanowiącej głos Stowarzyszenia w przestrzeni publicznej,

–  rzecznictwo na rzecz osób dotkniętych afazją  i ich rodzin – porady prawne, konsultacje logopedyczne,

–  przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Stowarzyszenie współpracuje z organami  wykonawczymi administracji publicznej, w szczególności z organem samorządu terytorialnego, z miastem i jego jednostkami, nawiązuje współpracę z innymi organizacjami i podmiotami realizującymi podobne cele;  

 1. przedstawianie właściwym organom i instytucjom postulatów i opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 2. organizowanie placówek o charakterze integracyjnym,
 3.  pomoc i wsparcie rodzin osób cierpiących na afazję, pomoc w adaptacji chorego afatyka do nowych warunków życia,
 4. aplikowanie o dotacje (granty) w ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw rządowych, samorządowych,
 5. działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności: prowadzenie zbiórek publicznych na terenie całego kraju,  tworzenie partnerstw publiczno-prawnych,  realizowanie różnego rodzaju projektów z innymi organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.Pozostałe formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane. /kod PKD 85.59.B/

– organizowanie kampanii informacyjnych w mediach, spotkań i konferencji, seminariów o tematyce dotyczącej afazji i przyczyn afazji, wydawanie różnego rodzaju informatorów oraz ulotek (non profit),

– prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów z afazją i tego rodzaju niepełnosprawnością,

– upowszechnienie wiedzy o afazji, rozpowszechnienie  wiedzy o   skutkach afazji w społeczeństwie, czynnikach powstania afazji głównie na skutek chorób takich jak: udar mózgowy, uszkodzenia mózgu,   uraz mózgu spowodowany wypadkiem lub guzem mózgu, zapobieganiu skutkom udaru jako głównego czynnika powstawania afazji.

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

/kod PKD 85.51.Z/

prowadzenie zajęć sportowych i gimnastycznych.

6.  Działalność fizjoterapeutyczna./ kod PKD 86.90.A/

–  prowadzenie działalności usprawniających.

§ 6 b

W zakres działalności odpłatnej wchodzi działalność wyszczególniona w paragrafie 6a w punkcie 1,3,4,5,6.

§ 7

 1. Realizując swe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowni­ków lub zlecać wykonanie niektórych zadań osobom trze­cim.
 2. Działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ  III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Na warunkach określonych w niniejszym statucie członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne (człon­kowie zwyczajni) i prawne (członkowie wspierający).

§ 9

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które:

 1. akceptują statut Stowarzyszenia oraz w przypadku przyjęcia ich w poczet członków Sto­wa­rzyszenia, przyjmą na siebie wszystkie prawa i obowiązki z tym się wiążące,
 2. zostaną przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzysze­nia,
 3. uiszczą tytułem wpisowego kwotę ustalaną na każdy rok uchwałą Zarządu Stowarzy­szenia.

Postanowienia zawarte w punktach 1,2,3 dotyczą wyłącznie członków zamierzają­cych przystąpić do Stowa­rzyszenia już po jego zarejestrowaniu.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w działalności Stowarzy­szenia, w szczególności ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
  2. zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków i uwag we wszystkich sprawach dotyczących celów funk­cjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalno­ści,
  4. uczestniczenie w konferencjach, sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
 3. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
  1.  swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać statutu, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie oraz spełniać inne zobowiązania finansowe związane z członkostwem w Stowarzyszeniu.

§ 11

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowi wspierającemu nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Czło­nek wspierający (za pośrednictwem osób fizycz­nych uprawnionych do jego reprezentacji) ma prawo uczest­niczyć w pracach Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jednakże jedynie z głosem do­rad­czym, nie branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji wymagających gło­sowania.

§ 12

 1. Listę członków Stowarzyszenie prowadzi Zarząd.
 2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd następuje na skutek:
 3. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi,
 4. śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspiera­jącego, 
 5. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie go praw publicznych.
 6. nieuiszczenia składek członkowskich za  czas przekraczający 9 miesięcy.

ROZDZIAŁ  IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej Zgromadzeniem)
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz osoby uprawnione do reprezentacji członków wspierających.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 3. Zgromadzenie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompeten­cji innych organów, w szczególności zaś;
 4. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. powołuje i odwołuje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonuje uzupełnienia ich składu w toku kadencji, w razie wygaśniecie ich mandatów,
 6. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwala zmiany statutu,
 8. podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
 9. uchwala program działania i budżet Stowarzyszenia na dany rok,
 10. ustala wysokość i terminarz wpłacania składek członkowskich,
 11. podejmuje decyzje o dodatkowych wpłatach na rzecz Stowarzyszenia
 12. Zgromadzenia Ogólne mogą być zwykłe bądź nadzwyczajne.
 13. Do końca czerwca każdego roku winno być zwołane Zgromadzenie, którego przed­miotem jest :
 14. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w roku ubiegłym (rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy)
 15. powołanie nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 16. uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na dany rok,
 17. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej (w roku w którym upływa kaden­cja Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
 18. ustalenie wysokości i terminarza składek członkowskich.
 19. Zarząd zwołuje Zgromadzenie nadzwyczajne jeżeli zachodzi konieczność podjęcia pilnej decyzji przez Zgromadzenie  lub zasięgnięcia jego opinii a także jeśli zwróci się o to na piśmie co najmniej 1/5 Członków Stowarzyszenia. Jeżeli w tym ostatnim przypadku Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, wnioskodawcy będą mogli sami zwołać Zgromadzenie.
 20. O Obradach Zgromadzenia (Zwyczajnym czy też Nadzwyczajnym) Zarząd poinformuje na 7 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.   
 21. Zgromadzenie Ogólne może obradować bez względu na ilość obecnych członków.
 22. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. Za głos oddany uważa się głos „za”, „przeciw” oraz głos „wstrzymujący się”.
 23. Na­stępujące uchwały wymagać będą bezwzględnej większości (50%+1) głosów:
 24. zmiana Statutu Stowarzyszenia,
 25. rozwiązanie i określenie sposobu likwidacji Stowarzyszenia,
 26. zobowiązanie Członków Stowarzyszenia do dodatkowych wpłat pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia (zgod­nie z § 17 ust 2).
 27. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 28. Z obrad każdego Zgromadzenia sporządzany jest protokół podpisany przez przewod­niczącego obrad. Protokoły przechowywane będą przez Za­rząd.

§ 15

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z niniejszym Statutem oraz uchwałami Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność tylko przed Zgromadzeniem. Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie zwykli Stowarzyszenia.
 2.  Zarząd składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa Stowarzyszenia powoływa­nych i odwoływanych przez Zgromadzenie. Prezes kieruje pracami Za­rządu.   Decyzje Zarządu wieloosobowego podejmowane są w trybie głosowania względną większością głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 3. Kadencja Zarządu wynosi dwa lata. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w trakcie trwania kadencji. Kadencja członka Zarządu powołanego w jego miejsce trwa do najbliższego Zgromadzenia, o którym mowa w § 14 ust 5.
 4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia wyma­gane jest współdziała­nie dwóch członków Zarządu; nie dotyczy to wyboru jednoosobowego Zarządu, który jednoosobowo składa oświadczania woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Członkowie władz Stowarzyszenia, w razie potrzeby lub możliwości, mogą być zatrudniani jako pracownicy.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna składa się  1-3 osób, w tym Przewodniczącego wybranych przez Zgromadzenie spośród zwykłych Członków Stowarzyszenia, jak i spoza Stowarzyszenia.
 2. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w trybie głosowania względną większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna prowadzi bieżącą kontrolę całokształtu działalności Stowarzysze­nia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu oraz uchwa­łami Zgroma­dzenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Stowa­rzyszenia.
 4. Zgodnie z § 14 ust 5, przynajmniej raz w roku Komisja Rewizyjna winna złożyć Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników swojej kontroli.
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi dwa lata.
 6. Członkowie  Komisji Rewizyjnej:
  • a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich i dodatkowych wpłat, darowizn, spadków, zapisów.
 2. Zgromadzenie może zobowiązać członków Stowarzyszenia do dodatkowych wpłat pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 4.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 5. Cały dochód Stowarzyszenia  (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

§ 17 a

Zabrania się:

 • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie  określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Jeżeli rozwią­zanie Stowarzyszenia nie nastąpiło na mocy uchwały Zgromadzenia  majątek Stowarzyszenia winien być podzielony pomiędzy jego zwyczaj­nych członków posiadających ten status w chwili jego rozwiązania.

§ 19

Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.